HTX Nông nghiệp Phú Ngãi

Ngày 18/5/2016, Ủy ban nhân dân xã Phú Ngãi huyện Ba Tri tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Phú Ngãi. Ông Phan Chánh Thi- Chủ tịch Liên minh các Hợp tác xã tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, huyện và 50 đại biểu chính thức được triệu tập.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Điều lệ, dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã; Quy chế quản lý tài chính, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên. Ông Trần Như Quang được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Phú Ngãi.

Hợp tác xã nông nghiệp Phú Ngãi có 50 xã viên với tổng diện tích sản xuất là 10,2 hecta. Sản phẩm chủ yếu của hợp tác xã là rau màu thực phẩm. Việc thành lập Hợp tác xã nhằm giúp xã viên có định hướng trong sản xuất; đồng thời, có thị trường đầu ra ổn định. Hiện nay, phần lớn xã viên đang hướng đến sản xuất rau an toàn nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và nâng cao giá trị của sản phẩm.

 


Đã thêm vào giỏ hàng